Szanowni Autorzy,

Kwartalnik „Probacja” (ISSN 1689-6122 E-ISSN: 2719-311X), powołany ponad 10 lat temu Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości, jest recenzowanym czasopismem naukowym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Intencją założycieli jest zbudowanie forum dyskursu naukowego oraz wymiany myśli przedstawicieli dyscyplin związanych z szeroko rozumianą probacją.

Na łamach kwartalnika „Probacja” publikowane są artykuły, w których prezentowane są istotne poglądy przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką probacji oraz zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz tworzenia nowych rozwiązań, a także zagadnienia dotyczące pedagogiki, kryminologii i innych nauk społecznych ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości dorosłych i nieletnich. Rozważania zawarte w publikacjach dotyczą refleksji nad celami probacji, funkcji ochrony społeczeństwa przed przestępcą i przestępczością.

Przy Redakcji czasopisma działa Rada Programowo-Naukowa, w skład której wchodzą wybitni specjaliści, naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny: nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PRAC

Do 15 lipca 2020 roku istnieje możliwość przesłania opracowań do numeru 2/2020 poświęconego problematyce celowości i skuteczności szeroko pojętych reakcji karnych na popełnienie przestępstwa, w tym katalogom kar, środków karnych, środków kompensacyjnych, środków probacyjnych oraz środków zabezpieczających, a także zasad ich orzekania i sposobów wykonywania. Jeśli chcą Państwo podzielić się własnymi propozycjami zmian w Kodeksie karnym lub Kodeksie karnym wykonawczym albo też zapoczątkować dyskusję na temat zasad wymiaru lub wykonywania środków reakcji karnej, zapraszamy do przesyłania opracowań za pomocą strony internetowej www.probacja.com albo do kontaktu mailowego z Sekretarz Redakcji Panią Joanną Strzałkowską. Kolejne numery w tym roku będą poświęcone: 3/2020 – Kuratela dziś i jutro – propozycje zmian – przykładowe zagadnienia: rola kuratora w postępowaniu w sprawach nieletnich; kurator w postępowaniu karnym w przypadku konfliktu pomiędzy rodzicami małoletniego pokrzywdzonego; wykonywanie dozoru w przypadku środków probacyjnych; potrzeby ujednolicenia praktyki kuratorów w postępowaniu karnym wykonawczym oraz 4/2020 – wykonywanie kar, środków karnych, środków probacyjnych i środków zabezpieczających w okresie epidemii wirusa COVID-19 – doświadczenia i postulaty zmian.

Redakcja czasopisma naukowego „Probacja” zaprasza naukowców specjalizujących się w wyżej wymienionych problematykach, a także sędziów, kuratorów sądowych, adwokatów, prokuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób zajmujących się resocjalizacją i terapią uzależnionych poruszających w swoich tekstach kwestię mediacji do składania artykułów. Z Autorem utworu zawierana jest umowa o wykonanie utworu i przeniesienie praw autorskich majątkowych, a z tytułu realizacji umowy wypłacane jest wynagrodzenie.

Instrukcja dla autorów, jak przygotować pracę zgodnie z wymogami Redakcji czasopisma, adres redakcji i inne niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej czasopisma: https://probacja.com/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

Wszystkich zainteresowanych Autorów, serdecznie zapraszamy do przesyłania swoich prac!

Z wyrazami szacunku
dr Piotr Dariusz Zakrzewski
Redaktor Naczelny Kwartalnika „Probacja”
p.d.zakrzewski@uksw.edu.pl
Joanna Strzałkowska
Sekretarz Redakcji Kwartalnika „Probacja”
joanna.strzalkowska@ms.gov.pl
tel. 22 52 12 769