Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

Z upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uprzejmie informujemy, że:

1. Aneksem do Umowy Generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów, zawartym przez Naczelną Radę Adwokacką z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, poszerzony został zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata. W ramach składki podstawowej ubezpieczeniem objęte zostały czynności związane z pełnieniem funkcji mediatora z sumą gwarancyjną 25.000,oo złotych. Ubezpieczenie tego ryzyka na wyższą sumę gwarancyjną wymaga wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w ramach bezpośrednich uzgodnień z ubezpieczycielem;

2. Tym samym aneksem została nadto stworzona możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności adwokata w związku z wykonywaniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych na sumy gwarancyjne:

-  od 100.000,00 złotych /składka roczna 650,00 złotych/,

- do 500.000,00 złotych /składka roczna 1900,00 złotych/.

Ubezpieczenie takie wymaga  bezpośrednich uzgodnień z ubezpieczycielem / możliwe jest też ustalenie wyższej sumy gwarancyjnej/;

3. Aneks precyzuje jak należy ustalać datę zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością cywilną wskazując, że: ” …. ilekroć powstaje wątpliwość, kiedy doszło do działania lub zaniechania Ubezpieczonego z którego wynikła szkoda objęta zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności zawodowych adwokata (obowiązkowego lub dobrowolnego) uznaje się, że stało się to w ostatnim dniu terminu, do upływu którego Ubezpieczony mógł skorygować swój błąd w taki sposób, że do szkody by nie doszło…”;

Przekazując powyższe informacje zwracamy się przy tej okazji do wszystkich Koleżanek i Kolegów ubezpieczonych w ramach umowy generalnej z prośbą, aby traktować w sposób szczególnie skrupulatny obowiązek terminowej wpłaty składki za pośrednictwem właściwej Izby Adwokackiej na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Terminowe opłacanie składki obowiązkowego ubezpieczenia OC przesądza bowiem o możliwości zgodnego z prawem o adwokaturze wykonywania zawodu adwokata, a w związku z tym należy do podstawowych obowiązków każdego z nas.

Zwracamy przy tym uwagę, ze terminowe regulowanie zobowiązań będzie jednym z czynników branych pod uwagę w przyszłości przy negocjowaniu warunków kolejnej umowy z ubezpieczycielem. Wyrażamy przekonanie, że niniejszy apel zostanie przez Państwa życzliwie przyjęty jako wyraz troski o wspólne dobro całej społeczności adwokackiej.

Z koleżeńskim pozdrowieniem i wyrazami szacunku

Adw. Henryk Stabla                                                                      adw. Rafał Dębowski

Skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej                                 Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej