Szanowna Pani Dziekan,

Szanowny Panie Dziekanie,

 

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 7 grudnia 2018 roku Centrum Mediacyjne przy NRA uruchomiło kampanię promującą alternatywne metody rozwiązywania sporów wśród kancelarii adwokackich. Celem akcji jest wyróżnienie kancelarii adwokackich zaangażowanych w  promowanie idei mediacji poprzez przyznanie im znaku „Kancelaria Przyjazna Mediacji”. Ma to ułatwić klientom znalezienie adwokatów, którzy poinformują i doradzą czym są alternatywne metody rozwiązywania sporów, a także ułatwić skorzystanie z usług adwokata-mediatora.

Adwokaci, którzy prowadzą mediacje lub popierają tę ideę mogą wypełnić deklarację, która jest do pobrania na stronie centrum mediacyjnego i adwokatura.pl (oraz w załączeniu) i po jej podpisaniu odesłać ją na adres mailowy: kancelaria.przyjazna.mediacji@adwokatura.pl

Taka deklaracja uprawnia do otrzymania elektronicznego znaku „Kancelarii przyjaznej mediacjom”, który wraz z deklaracją adwokaci mogą zamieścić w swoich kancelariach i na stronach internetowych.   

Używając znaku, zainteresowani adwokaci deklarują publicznie, że:

- prawnicy z ich kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę na temat mediacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów;

- w sprawach prowadzonych przez kancelarię każdorazowo klient będzie informowany o zasadach mediacji oraz o korzyściach z niej płynących;

- prawnicy z ich kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę na temat klauzuli mediacyjnej oraz przedstawiają klientom możliwość jej wykorzystania przy sporządzaniu umów i innych dokumentów, do ich indywidualnej decyzji;

- pracownikom i współpracownikom kancelarii umożliwiono uzyskanie wiedzy na temat polubownego rozwiązywania sporów.

Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie udziału adwokatów w promowaniu idei polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Akcja zwiększa zarówno świadomość i kwalifikacje adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie pozasądowych metod rozwiązywania sporów, jak też podnosi wiedzę społeczeństwa na ten temat.

Centrum Mediacyjne przy NRA istnieje od 2011 r. Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przy udziale mediatorów, będących jednocześnie adwokatami. Oprócz tego celem statutowym Centrum jest inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej uregulowań prawnych, działanie na rzecz pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju etycznego, propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym oraz edukacja w zakresie mediacji. Centrum Mediacyjne szkoli adwokatów i aplikantów adwokackich oraz przyznaje certyfikaty mediatora. Obecnie jest ponad 360 adwokatów-mediatorów, wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum Mediacyjne przy NRA.

 

Deklaracja

 

Z poważaniem,

adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

Prezes

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej