- Zaproszenie na szkolenie pt. „Projektowane zmiany procedury cywilnej”- Hotel Herbarium Hotel i Spa w Chomiąży Szlacheckiej, 23-24.11.2018r.
Komisja Szkolenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu zaprasza za szkolenie, które odbędzie się w dniach 23 – 24 listopada 2018 roku w Hotelu Herbarium Hotel i Spa w Chomiąży Szlacheckiej.

Szkolenie poprowadzi sędzia Tomasz Chojnacki.

Temat wykładu:” Projektowane zmiany procedury cywilnej”.

Początek wykładu godz. 10:00 w dniu 24 listopada 2018r.

W PROGRAMIE:

I. Nowa koncepcja przygotowania sprawy do rozpoznania przez sąd

1.    Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia

2.    Odpowiedź na pozew

3.    Pisma przygotowawcze

4.    Posiedzenie przygotowawcze

5.    Plan rozprawy

6.    Rozstrzygnięcie sprawy na jednym terminie rozprawy. Przebieg rozprawy według planu

7.    Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów

8.    Wyrok zaoczny

II. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego

1.    Klauzula generalna

2.    Pismo nie będące pozwem

3.    Pozew oczywiście bezzasadny

4.    Łańcuch zażaleń

5.    Wnioski o wyłączenie sędziego

6.    Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku

7.    Kara za ubliżenie sądowi na piśmie

III. Zmiany w postepowaniu dowodowym

1. Zmiany o znaczeniu ogólnym

2. Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna

3. Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym

4. Zeznania świadka

5. Opinia biegłego

IV. Nowy model postępowania odwoławczego

1.    Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie wyroków

2.    Apelacja

3.    Zażalenie

V. Wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych

1.    Sądy, sprawy i postępowania gospodarcze

2.    Zakres zastosowania postępowania gospodarczego

3.    Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym procesie

4.    Odrębności postępowania gospodarczego

5.    Odrębności w postępowaniu dowodowym

VI. Ogólne usprawnienia postępowania

1.    Zasady rejestracji czynności sądu

2.    Właściwość sądu

3.    Skład sądu na posiedzeniu

4.    Kompetencje referendarza sądowego

5.    Komunikacja sądu ze stronami

6.    Interwencja uboczna

7.    Koszty procesu

8.    Formularze sądowe

9.    Opłata od rozszerzenia powództwa

10.    Doręczenia

11.    Wydawanie postanowień

12.    Wysłuchanie stron

13.    Publiczna dostępność posiedzeń

14.    Sygnalizacja uchybień

15.    Postępowanie pojednawcze

16.    Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych

17.    Zarzut potrącenia

18.    Ocena sędziowska

19.    Uzasadnianie postanowień wpadkowych

20.    Doręczanie postanowień w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności

Agenda szkolenia:

1.    Przyjazd 23 listopada od godz. 16.00

2.    Od godz. 19.00 kolacja i cześć integracyjna.

3.    W dniu 24 listopada od godz. 9.00 do 15.00 szkolenie, z przerwą kawową i obiadem.

Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia pozostałej kwoty w wysokości 800 zł od osoby na konto Hotelu Herbarium tytułem: „szkolenie adwokackie 23-24.11.18, imię i nazwisko”.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem zgłoszenia jest uiszczenie opłaty na konto Hotelu: PKO BP SA 53 1020 1462 0000 7702 0263 9102

Adres: JM Solutions Sp. z o.o., ul. Włocławska 33, 88-230 Piotrków Kujawski oraz przesłanie potwierdzenia uiszczenia opłaty na adres email: joanna.garstecka@ora.poznan.pl

Zapisy będą odbywać się od dnia 25 października od godz. 9.00 do dnia 5 listopada godz. 9.00.

Zgłoszenia do udziału wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego

Rezerwacja pokoju po wcześniejszym kontakcie z recepcją Hotelu Herbarium – tel. 52 30 77 000, 534 197 792 – na hasło Wielkopolska Izba Adwokacka.

Adwokaci uczestniczący w niniejszym szkoleniu otrzymają 12 punktów, co wyczerpuje roczny obowiązek doskonalenia zawodowego.

W przypadku niemożności zgłoszenia przez formularz zapisy pod nr. tel. 61-864-69-01.

Adwokat Adam Swoboda- Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego – ORA Poznań