Szanowna Pani Dziekan, Szanowny Panie Dziekanie,

Uprzejmie informuję, iż w dniach 27-29 października 2017 r. Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zamierza przeprowadzić  VI Zawodowe Szkolenie adwokatów,którego celem jest nadanie uczestnikom uprawnień mediatora.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49 przez wybitnych mediatorów brytyjskich przy wsparciu trenera z Polski.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego na język polski. Znajomość języka angielskiego jest mile widziana, ale nie jest obowiązkowa.

Każdemu uczestnikowi, który będzie obecny na całym szkoleniu i pozytywnie ukończy obie części przedmiotowego szkolenia zostanie wystawiony numerowany certyfikat mediatora oraz zostanie on wpisany na listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Plan szkolenia zakłada łącznie 24 godziny zajęć stacjonarnych.  Zgodnie z §17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. O doskonaleniu zawodowym adwokatów udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla 45 adwokatów z całej Polski.  Liczba powyższa z powodów organizacyjnych nie będzie ulęgać zwiększeniu. Grupa uczestniczących w szkoleniu adwokatów ustalona została stosownie do liczby trenerów, aby zagwarantować uczestnikom aktywny udział w sesjach i zagwarantować profesjonalny wysoki poziom przeszkolenia. Na dzień dzisiejszy pozostało już tylko kilka ostatnich miejsc, które chcielibyśmy Państwu zaproponować.

Każdy z uczestników szkolenia zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego” załączonego do niniejszej korespondencji oraz wysłaniagoe-mailem na adres:

centrum.mediacji@adwokatura.pl .

Koszt szkolenia, tj. opłatę rejestracyjną oraz pozostałe koszty, w tym koszty dojazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy szkolenia lub delegujące ich Rady.

OPŁATA REJESTRACYJNA wynosi 1 900 zł (brutto).

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Naczelnej Rady Adwokackiej:

78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 Millenium Bank, tytułem: „Opłata za VI Szkolenie Zawodowe Centrum Mediacyjnego przy NRA 27-29.10.2017 r. za  (imię, nazwisko uczestnika)”. Prosimy również uczestników o podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury przez NRA.

Opłata rejestracyjna pokrywa udział w szkoleniu, koszty obiadów i przerw na kawę, herbatę przewidzianych programem szkolenia oraz materiały dydaktyczne.

Szkolenie składa się z dwóch części. Każdemu z uczestników po dokonaniu opłaty rejestracyjnej zostanie przesłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail publikacja na temat sposobu prowadzenia mediacji i dodatkowe pytania. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z nią i na jej podstawie odpowiedzieć pisemnie na podane pytania. Przesłane odpowiedzi stanowią podstawę oceny pierwszej części szkolenia. Znajomość  zawartego w publikacji materiału jest obligatoryjna i będzie podlegała także ocenie przy końcowej kwalifikacji mediatorów ostatniego dnia zajęć. Jedynie osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi i prześlą je terminowo na adres e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl mogą przystąpić do drugiej części szkolenia.

W związku z powyższym zwracam się do Szanownych Państwa Dziekanów z uprzejmą prośbą o wskazanie adwokatów zainteresowanych uzyskaniem tytułu mediatora, reprezentujących na szkoleniu poszczególne izby adwokackie.

Mam nadzieję, że moja prośba zyska pozytywne przyjęcie i że członkowie Państwa Izby będą uczestniczyć w/w szkoleniu, a w przyszłości z powodzeniem prowadzić mediacje w rodzimych izbach.

Formularz zgłoszeniowy

Z wyrazami szacunku,

Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

Prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA