Attached file:

VII-Turniej-Pilki-Noznej-Adwokatow_regulamin.pdf