Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

organizuje w dniu 8 listopada (czwartek) 2018 roku

konferencję naukową pt.:

 

Praktyczne problemy stosowania ustawy o postępowaniu wobec osób zaburzonych psychicznie stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

 

 

Mija 5 lat od uchwalenia ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Stworzyła ona możliwość izolowania od społeczeństwa sprawców przestępstw, którzy zostali uznani przez sąd za stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa. Obecnie w Ośrodku przebywa 59 pacjentów, ich liczba stale rośnie, przy braku zmian ustawowych i nie wypracowaniu docelowej formuły funkcjonowania takiego podmiotu leczniczego, chociażby z uwzględnieniem praktyki innych państw. Jednocześnie biegli muszą rozstrzygać o wysokim bądź bardzo wysokim prawdopodobieństwie popełnienia czynu zabronionego przez określoną osobę, co już na etapie uchwalania ustawy było mocno krytykowane w środowisku psychologicznym, psychiatrycznym i seksuologicznym. O tym jakie wnioski można wyciągnąć po tym 5-letnim okresie obowiązywania ustawy powiedzą praktycy, ci którzy uczestniczą w procesie orzekania o uznaniu danej osoby za stwarzającą zagrożenie dla społeczeństwa, jak i ci którzy stosują nadzór prewencyjny lub  prowadzą terapię w Ośrodku.

 

Celem konferencji jest omówienie poniższych zagadnień:

 

  • Aktualne problemy Ośrodka i docelowy model jego funkcjonowania.
  • Trudności w podejmowaniu decyzji przez dyrektorów zakładów karnych o uruchomieniu procedury z ustawy bądź z kodeksu karnego w przypadku opuszczania przez skazanego zakładu karnego po odbyciu kary.
  • Rola prokuratora w procedurze o uznania osoby za stwarzającą zagrożenie dla społeczeństwa.
  • Rozstrzygnięcia sądu cywilnego na podstawie ustawy – dylematy.
  • Opinie biegłych psychiatrów, psychologów, seksuologów formułowane na potrzeby ustawy.
  • Możliwości terapeutyczne w przypadku osób z zaburzeniami preferencji seksualnych i osobowością dyssocjalną.
  • Dotychczasowe błędy w kierowaniu do Ośrodka osób chorych psychicznie bądź w warunkach Systemu Dozoru Elektronicznego.
  • Zabezpieczenie cywilne jako podstawa umieszczenia w Ośrodku.
  • Nadzór prewencyjny jako forma ograniczenia wolności przewidziana w ustawie.
  • Modele funkcjonowania analogicznych Ośrodków za granicą.

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny

Miejsce obrad: Sala Konferencyjna Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN (nowy budynek) Warszawa, ul. Sobieskiego 9. Termin: 8.11.2018 r., godz. 10.30 – 16.00.

Parking na terenie IPiN, przed budynkiem Kliniki Psychiatrii Sądowej, jest odpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres mailowy:klinikapsychiatriisadowej@gmail.com