NRA-02-RD/30/18

 

Sz. P.

Dziekani

Okręgowych Rad Adwokackich

 

Szanowna Pani Dziekan, Szanowny Panie Dziekanie,

 

Uprzejmie zwracam uwagę, iż w dniu 30.04.2018 r. weszły w życie przepisy Prawa Przedsiębiorców. Wśród nich znajduje się art. 5 o treści:

Art. 5 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

2. Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

6. Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Należy zwrócić uwagę, iż przepis ten może wpływać na sposób ewidencjonowania działalności wykonywanej przez adwokata rozpoczynającego zawód. W mojej ocenie może pojawić się nowa grupa adwokatów wykonujących zawód na zasadach określonych w przepisach Prawa o Adwokaturze, a nie będących przedsiębiorcami i nie podlegającym rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Z poważaniem

Adw. Rafał Dębowski

Sekretarz NRA