ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W PŁOCKU

 

            Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 26.05. 1982 roku Prawo o Adwokaturze (jt. Dz.U.2017, poz. 2368 ze zm. ) oraz w wykonaniu  postanowienia  Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku z dnia  01 marca 2018  r.

 

z w o ł u j ę

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Płocku

          na dzień  26 maja 2018 r.  roku  o godz 15.15, które odbędzie się w Hotelu Kawallo w Leonowie koło Słubic z  następującym  porządkiem  obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia
  2. Wybór  przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarzy (liczbę tych ostatnich ustali Zgromadzenie)
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przyjęcie protokołu  z poprzedniego Zgromadzenia (protokół do wglądu w biurze ORA)
  5. Wybory Komisji Mandatowej i Wnioskowej
  6. Sprawozdanie problemowe Dziekana  ORA w Płocku,  Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Płocku, Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Płocku  i Przewodniczącej  Komisji Rewizyjnej
  7. Dyskusja
  8. Podjęcie uchwał:

-  Zatwierdzenie zamknięć rachunkowych i udzielenie Okręgowej Radzie Adwokackiej absolutorium

-  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności ORA za 2017 r.

-  Uchwalenie wysokości składek na potrzeby Izby (Uchwała finansowa)

-  Uchwalenie budżetu Izby na 2018r. (Uchwała  Budżetowa)

-   Podjęcie innych uchwał
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia

DZIEKAN

Adw. Wojciech Skorupski

 

Zgodnie z § 10 regulaminu w sprawie zasad zwoływania, organizowania i przebiegu zgromadzeń okręgowych izb adwokackich uchw. przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 20.11. 2010r Uchwala  Nr12 z dnia 20 listopada 2010 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Nr 11,12,13 i 14 KZA z dnia 23.11.2013 r. tekst jednolity opublik. w Palestrze nr 1-2/2014 i ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Ne 10,12,13,14,27 z dnia 26 listopada 2016 r. – obecność na zgromadzeniu jest o b o w i ą z k o w a .